Obsah

Žádosti o informace

podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 

 

 • Písemně
 • Osobně
 • E-mailem
 • Elektronickým podáním
 • Telefonicky

 

Kontakty na úřad obce naleznete zde...

 

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů:

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) – 7 dnů.
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) – 3 dny.
 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) – 15 dnů.
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) – 10 dnů.
 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) – 15 dnů.
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) – 30 dnů.
 • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) – 15 dnů.
 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) – 15 dnů.

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) – od 1.1.2001.
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) –od 1. 1. 2002. 
 • Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • Každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá.

Kdo informaci poskytne

 • Kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce).

Kdy informaci neposkytne

 • Je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost.
 • Jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.).
 • Pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství.
 • Jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení.
 • Pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán.

Jak se o informaci žádá

 • Ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení.
 • Písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • Musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí.
 • Neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží).

Jaký bude postup povinného orgánu

 • Je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
 • Pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů.
 • Pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů).

Co když orgán žádosti nevyhoví

 • Pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele.
 • Jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel.
 • Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

Komu se odvolání posílá

 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal.

Kdo o odvolání rozhodne

 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce).
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 

 

 

Vinařice u Loun